Κατάλογος Ειδικών Ιατρών Εργασίας » Προυποθέσεις ένταξης

Προυποθέσεις για την ένταξη στον κατάλογο Ειδικών Ιατρών της Ιστοσελίδας
Τετάρτη, 02.29.2012, 09:50am
Γιά τον κατάλογο Ειδικών Ιατρών Εργασίας της ιστοσελίδας τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να κατεθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στον διαχειριστή της ιστοσελίδας, διαδικασία που έχει ακολουθηθεί από όλα τα μέλη της ΕΕΙΕΠ, είναι:
1. Τίτλος ειδικότητας εάν έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα.
2. Εφόσον έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό: πιστοποιητικό αποφοίτησης από Σχολή Ειδικότητας συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας προέλευσης ότι έλαβε ειδικότητα που σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και τον τίτλο ειδικότητας από υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι η ειδικότητα αντιστοιχεί (και είναι ισοδύναμη) με την Ιατρική της Εργασίας στην Ελλάδα.